JALKOJENHOITOPALVELUT
koti- ja laitoskäynnit

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10§ laatimispäivä 24.5.2018

 1. Rekisterin pitäjä: JLK Palvelu, varpaat.fi
 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot:  Hannele Savolainen, yrittäjä.  Eeronkatu 15 94600 Kemi, puhelin 0440 884 075
 3. Rekisterin nimi:  Asiakasrekisteri
 4. Rekisterin käyttötarkoitus:  Asiakasrekisterin tiedot kerätään asiakkaan hyvän jalkojenhoidon ja mahdollisen jatkohoidon tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi.  Yhteydenpitoon asiakkaaseen sekä laskutukseen liittyvien asioiden hoitoon.
 5. Rekisterin tietosisältö:  Osoite- sekä puhelintiedot.  Maksajan tiedot, ellei maksaja ole asiakas.  Perussairaudet ja käytössä oleva lääkitys.  Tarvittaessa omaisiin liittyvät tiedot, nimi, osoite, puhelinnumero.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet:  Tiedot kerätään asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään.  Mikäli asiakas on kykenemätön niitä antamaan, voi hänen edustajansa/ hoitaja antaa tiedot hänen puolestaan.  
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:  Asiakkaalle itselleen,hänen niin halutessaan.  Lääkkinnällisenä kuntoutusena ja / tai rahoittaneelle jalkojenhoidon myöntäneelle taholle.
 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:  Rekisteriin talletettuja tietoja ei siirretä EU:n tai ETAN:n ulkopuolelle.
 9. Rekisteri suojaus:  Asiakas rekisteri tallennetaan vain manuaalisessa muodossa.  Rekisteriä säilytetään lukitussa kaapissa ja sitä käsittelee vain Hannele Savolainen.  Hannele Savolainen vastaa siitä etteivät asiattomat henkilöt pääse rekisterin tietoihin käsiksi.
 10. Tarkastusoikeus:  Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena omakätisesti allekirjoitettuna tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle.
 11. Oikeus vaatia tietojen korjaamista:  Virheellinen tieto korjataan asiakasrekisteriin asiakkaan pyynnöstä tai Hannele Savolaisen toimesta. (Henkilötietolaki 29§)

   24.5 2018 Hannele Savolainen

 
 
 
Posti
Puhelu
Tietoja